NYEREMÉNYJÁTÉK

SZABÁLYZAT

 

A nyereményjáték szervezője a Püré Magazin Kft.
(1137 Budapest, Pozsonyi út 32. 3/3. továbbiakban: Szervező).
A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Szervező által üzemeltetett weboldalon (puremag.hu) megjelenő valamennyi Nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az adott Játéknál feltüntetett egyedi feltételekkel.

 

1. A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEK
Játékban részt vehet minden internetfelhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos). Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.
Játékos az, aki a meghirdetett témában feltölt vagy emailben a Szervezőnek átküld egy vagy több fotót, megadja nevét és email-címét.
A játékban részt venni maximum 3 fotóval lehet.
A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

  • a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1.§ (1) 1. pont)
  • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

 

2. A JÁTÉK LEÍRÁSA
A Játék leírása közvetlenül a www.puremag.hu/palyazat menüpontból érhető el.
A www.puremag.hu weboldalra a Szervezők az általuk legjobbnak ítélt fotókat töltik csak fel, szavazni ezekre lehet, a nyertes felvételek ezek közül kerülnek majd ki.

 

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA
A Játék időtartamát, a beküldési határidőt és az eredményhirdetés időpontját az adott Játék leírása tartalmazza. A Játékban részt venni, arra jelentkezni a beküldési határidő napján 24.00 óráig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

 

4. JELENTKEZÉS A JÁTÉKRA
A Játékra jelentkezni

  • az adott Játéknál a név és email-cím hiánytalan megadásával lehet.

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos lakcím és telefonszám megadása is.
A Játékra történő jelentkezés kizárólag ezen feltételek együttes teljesülése esetén érvényes.
A Játékos csak abban az esetben vehet részt a Játékban, ha elfogadta a jelen Nyereményjáték-szabályzatot.
A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosok játékkal kapcsolatos értesítésére használja fel.

 

5. NYEREMÉNY
A Játékok nyereményeit az egyes játékleírások tartalmazzák.
A nyeremények másra át nem ruházhatók és pénzre át nem válthatók.

 

6. NYERTESEK KIVÁLASZTÁSA
A beküldött fotók közül szerkesztőség választja ki a nyertest, valamint a közönség is szavazhat a feltöltött fotókra. A legtöbb szavazatot gyűjtő fotó lesz a közönségdíjazott, ő kapja a közönségdíjasnak felajánlott nyereményt.

 

7. NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE
A nyerteseket minden esetben e-mailen értesítjük, ha valaki azonban mégsem kapna levelet, de a weboldalon közzétett nyertesek között felismeri magát, kérjük, jelentkezzen a pure@puremag.hu e-mail címen  neve, felhasználóneve, postacíme megírásával, feltüntetve azt is, hogy melyik játékban és mikor nyert. Ezen információk hiányában ugyanis csak hosszas késedelemmel tudjuk elküldeni a nyereményeket.

 

8. A NYEREMÉNYEK KÉZBESÍTÉSE
A nyereménytárgyakat a Játék Szervezője kézbesíti, vagy kézbesítteti a nyerteseknek. (Sajnos, nem tudjuk vállalni az esetleges nyeremények országhatáron kívülre történő küldését, csak magyarországi címre tudjuk eljuttatni a csomagot.)
A kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a Szervezőnél tehető meg.
Szolgáltatás-nyeremény (pl. utazás, vizsgálat): A szolgáltatás igénybevétele érdekében közvetlenül a Szervezővel kell felvenni a kapcsolatot.
Belépőnyeremények: Kérjük, hogy a színház-, mozi-, hangversenyjegy vagy bármely, időponthoz kötött nyereményt kínáló Játékunknál különös figyelemmel működjenek együtt olvasóink a nyeremények átvétele tekintetében, mert a felajánló intézmények más időpontban nem tudnak számukra belépőjegyet biztosítani.
A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele/igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, ezért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

 

9. ADATKEZELÉS
A Játékosok a Játékban való – jelen szabályzat 4. pontja szerinti – részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy

  • megadott adataik (név, email-cím, lakcím, telefonszám) a Szervező mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat, a Szervező minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a nyeremények kisorsolása, a nyertesek értesítése és a sorsolásig érkező reklamációk kezelése céljából
  • a megadott elérhetőségekre a Szervező az aktuális játékai vonatkozásában reklámanyagot, hírlevelet, vagy más, közvetlen üzletszerzésre irányuló tartalmú levelet küldjön a Játékosnak mind a Játék alatt, mind azt követően a Játékos hozzájárulásának kifejezett visszavonásáig;
  • a nyertesek név, lakcím és telefonszám adatait a nyeremények kézbesítése / a megnyert szolgáltatás igénybevétele, az ezzel kapcsolatos ügyintézés és számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a Szervező átadja a Magyar Posta Zrt.-nek (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. ).

A nyertesek tudomásul veszik, hogy a név-, és lakcímadataikat tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a Szervező székhelyén, illetve a név, lakcím és telefonszám adatokat tartalmazó nyertesi listát a partner szintén a székhelyén 5 évig megőrzi az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján (kötelező adatkezelés), ezt követően az adatokat törlik.
A Játékos a róla kezelt adatokról bármikor kérhet tájékoztatást vagy másolatot.
A Szervező a személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint bizalmasan kezeli a Játékosoktól kapott felhatalmazások keretei között, továbbá vállalja, hogy a közvetlen üzletszerzésre irányuló levelek vonatkozásában az erre vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően jár el.

 

10. FELELŐSÉG KIZÁRÁS
A pályázatok hiányosságáért (névelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.
A Szervező a nyeremények hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a jogszabály kifejezetten tiltja.
A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.
A Szervező  nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

 

11. EGYÉB
A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot és feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy az általa beküldött anyago(ka)t (képet, videót stb.) a Szervező területi és időbeli korlát nélkül szabadon felhasználhassa, bármely ellenszolgáltatás – ideértve az esetleges jogdíjakat is – fizetése nélkül.
A Játékos a fénykép (videó) beküldésével szavatolja, hogy amennyiben a fényképen (videón) a Játékoson kívül más is szerepel, vagy a fénykép közzététele egyéb okból harmadik személy hozzájárulásához kötött, rendelkezik e személyek közzétételhez való hozzájárulásával, valamint azok nem sértik mások személyiségi illetve szerzői jogait. A Játékos kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.